Đây là tính năng phụ bản của Thiên Long Quyết bao gồm rất nhiều phó bản và phần thưởng nguyên liệu nâng hạng và nguyên liệu nâng cấp.
Người chơi có thể thông qua tính năng Phó Bản để tham gia các hoạt động.
Đây không phải là hoạt động hạn giờ nên có thể tham gia bất cứ lúc nào.
Các phụ bản được mở dựa vào cấp độ của nhân vật. Khi người chơi đạt cấp độ yêu cầu thì phụ bản sẽ mở.
Một số phụ bản sẽ được mở dựa vào ngày mở sever.
Sau 0h hàng ngày sẽ làm mới phó bản.
Phó bản Thí Luyện bao gồm:
Thí Luyện Vũ Dực.
Linh Trận Luyện.
Thí Luyện Phù Văn.
 

Người chơi sau khi đạt lực chiến và cấp độ yêu cầu mới được tham gia phó bản Thí Luyện.
Mỗi phó bản đều được chia thành các tầng. Mỗi tầng có 3 đợt quái vật và Boss. Tiêu diệt thành công quái vật và Boss tại mỗi tầng sẽ được thăng lên tầng tiếp theo. Nếu người chơi đạt yêu cầu sẽ được khiêu chiến tiếp. Nếu không đạt yêu cầu hệ thống sẽ dừng lại để người chơi tiếp tục tu luyện.
Khiêu chiến thành công mỗi tầng người chơi nhận được phần thưởng thăng tầng và phần thưởng lần đầu vượt. Thí luyện khác nhau sẽ nhận được phần thưởng nguyên liệu khác nhau. Người chơi khiêu chiến thất bại sẽ không được thăng tầng và không mất lượt khiêu chiến.
Khi người chơi thăng tới tầng quy định sẽ nhận được thưởng thăng tầng là nguyên liệu nâng cấp. Mỗi thí luyện khác nhau phần thưởng cũng khác nhau.
Phó bản thí luyện chia độ khó Thường và độ khó Tính Anh. Người chơi phải vượt số tầng yêu cầu bên độ khó Thường mới có thể khiêu chiến độ khó Tinh Anh. Độ khó Tinh Anh yêu cầu người chơi phải có cấp độ, chiến lực và vượt qua được tầng quy định bên độ khó Thường.
Hàng ngày 0h hệ thống sẽ làm mới người chơi về tầng 1. Người chơi có thể sử dụng tùy chọn Càn Quét để hoàn thành nhanh số tầng đã vượt trước đó. Đối với người chơi Vip sẽ được thêm lượt làm mới 1 lần. Sau khi làm mới xong người chơi có thể tiếp tục khiêu chiến các tầng tiếp theo nếu như đạt yêu cầu.
Hệ thống sẽ căn cứ vào thời gian và số tầng đã vượt của người chơi để sắp xếp Bảng Xếp Hạng.